Our Works - Web Application

  • alt text

Client: Yongsawad Group

Year: 2007

Yongsawad Intranet System - Web Application

Yongsawad Intranet System ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในองค์กรสำหรบให้พนักงาน Login เข้าใช้งานตามส่วนงานต่าง ๆ ที่แผนกและตัวเองรับผิดชอบ พัฒนาด้วย Flash Application และ ASP.net เช่น ระบบหนังสือเวียนในองค์กร,​ระบบแจ้งข่าวสารและกิจกรรม, ระบบตรวจสอบการใช้รถและน้ำมัน, ระบบตรวจสอบค่าโทรศัพท์, ระบบรายงานการขาดลามาสายของพนักงาน เป็นต้น