Our Works - Web Application

  • alt text
  • alt text
  • alt text

Year: 2013

Individual Development Plan (IDP) - Web Application

ระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนการฝึกอบรมพนักงาน ใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการวางแผนฝึกอบรมประจำปีให้แก่พนักงานในองค์กร โดยสามรถกำหนดงบประมาณและวางแผนคัดสรรหลักสูตรให้เป็นไปตาม Compentency ของพนักงานแต่ละตำแหน่งได้อย่างเหมาะสม พนักงานมีแผนการฝึกอบรมตามเป้าหมายอย่างชัดเจน ค่าสถิติต่าง ๆ สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้วางแผนจัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมตอบรับกับเป้าหมายการพัฒนาความรู้บุคคลากรเพื่อตอบแผนการทำงานตามเป้าหมายขององค์กรได้