Our Works - Web Application

  • ระบบลงทะเบียนงานวิ่ง
  • ระบบลงทะเบียนงานวิ่ง
  • ระบบลงทะเบียนงานวิ่ง

SEE DEMO

Client: Papa Event

Year: 2018

Running Registration - Web Application

ระบบลงทะเบีย่นการแข่งขันแบบ Multi-sport สามารถการสร้างเนื้อหาการแข่งขันได้ทุกรูปแบบการแข่งขัน พร้อมระบบสร้างฟอร์มกับรับสมัครแข่งขันได้หลากรูปแบบ พร้อมระบบการบริหารจัดการตรวจสอบข้อมูลผู้สม้คร ระบบตรวจสอบการชำระเงิน ยืนยันการลงทะเบียน