THAILAND

ABOUT RESPONSIBLE CARE

THAILAND Responsible Care ®

Responsible Care มีหลักเกณฑ์ หรือบทบัญญัติ 8 ข้อ คือ

  • 1 หลักแนะแนวทาง (Guiding Principles) ข้อกำหนดแนะนำเสมือนหนึ่งสัญญาร่วมกันในแนวทางปฏิบัติที่ทุกๆ บริษัทสมาชิก จะต้องลงนามโดยผู้บริหารชั้นสูงสุด เป็น สัญญาว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญอย่างที่สุดกับสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อ พนักงานและ สาธารณชน
  • 2 ข้อกำหนดของแนวปฏิบัติด้วยการจัดการ (Codes of Management Practice) แนวปฏิบัติของ Responsible Care มีข้อกำหนด (Code) อยู่ 6 ข้อคือ การสร้างความตระหนักต่อชุมชนและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Community Awareness and Emergency Response -CAER) ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนรับมือภาวะฉุกเฉิน และให้สาธารณชนได้มีส่วนรับรู้ กระบวนการที่ปลอดภัย (Process Safety) ข้อ กำหนดที่ใช้เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ การระเบิดหรือการรั่วไหล ของสารเคมีที่ครอบคลุมการจัดการเทคโนโลยี อุปกรณ์ และผู้ปฏิบัติงาน หรือพนักงานในกระบวนการ สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน (Employee Healty and Safety) กำหนดไว้เพื่อส่งเสริม และพิทักษ์ความ ปลอดภัย และสุขภาพทั้งของบุคลากรของบริษัท และผู้มาเยือน การจัดจำหน่าย (Distribution) เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการขนส่งสารเคมี การป้องกันการเกิดมลพิษ (Pollution Prevention) กำหนดขึ้นเพื่อลดปริมาณของสารปนเปื้อนและสารมลพิษที่ปล่อย ออกสู่อากาศ น้ำและดิน รวมทั้งการลดปริมาณของกากของเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงาน การดูแลผลิตภัณฑ์ (Product Stewardship) สนับ สนุนด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การค้นคิดออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ตลอดกระบวนการการผลิต การตลาด การจัดจำหน่าย ไปจนถึงการใช้การทิ้งหรือทำลาย
  • 3 ดัชนีวัดผล (Performance Indicators) การกำหนดดัชนีวัดผลงานด้านสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถมองเห็นการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง
  • 4 ดัชนีวัดผล (Performance Indicators) การกำหนดดัชนีวัดผลงานด้านสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถมองเห็นการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
  • 5 การสื่อสาร (Communication) กำหนดให้มีการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทุกด้าน อาทิเช่น ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ให้การศึกษาผู้มีอาชีพเกี่ยวกับสุข อนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งยังมีการรับข้อมูลสะท้อนกลับจากสาธารณชน
  • 6 การร่วมมือ (Sharing) กำหนดให้มีการร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หรือวิธีดำเนินการซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปฏิบัติที่จะต้องมีขึ้นในระดับ เจ้าหน้าที่ชั้นสูง ของบริษัทในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การประชุมปรึกษา หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นต้น
  • 7 การสนับสนุนช่วยเหลือ (Encouragement) ข้อกำหนดที่ให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันระหว่างผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม Responsible Care
  • 8 มาตรการตรวจสอบ (Verification) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติในการตรวจอบ เพื่อพิสูจน์การดำเนินกิจกรรม Responsible Care เพื่อ ใช้ผลในการตรวจสอบเป็นเครื่อง วัดความสำเร็จในเชิงปฏิบัติเพื่อนำไปปรับ ปรุงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการแสดงความโปร่งใสในการดำเนินกิจกรรม Responsible Care อีกด้วย หลักเกณฑ์หรือบัญญัติทั้ง 8 ข้อ ได้ถูกตั้งขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักการในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยของธุรกิจ และชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ซึ่งจะเป็นผลดีสะท้อนมายังผู้ปฏิบัติในฐานะเป็นผู้ดูแลด้วยความรับผิดชอบ